اخبار

شرکت در نمایشگاه

حضور مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد در نمایشگاه ACETECH

مسابقات دوچرخه سواری

برگزاری مسابقات دوچرخه سواری به میزبانی کاشی پرسپولیس